Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Separacja

Separacja

Obecnie coraz mniej małżeństw podejmuje decyzję o separacji, kierując od razu do Sądu pozew o rozwód.

Mało kto wie, że w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w dalszym ciągu funkcjonuje taka instytucja.

Warto jednak pamiętać, że dla osób, które pozostają w trudnej, skomplikowanej sytuacji małżeńskiej i które potrzebują więcej czasu, by pozamykać pewne sprawy i przemyśleć dotychczasowe życie, złożenie pozwu o orzeczenie separacji stanowi korzystne rozwiązanie.

W wielu przypadkach takie powództwo może nieść ze sobą korzyści dla osoby niegotowej jeszcze na rozwód.

Pozew o separację

Orzeczenie separacji jest możliwe, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Inaczej niż w przypadku rozwodu, przesłanką pozytywną separacji nie jest trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, albowiem separacja może doprowadzić jeszcze do pojednania małżonków lub przynajmniej dać czas małżonkom na ułożenie swoich relacji osobistych i majątkowych na wypadek, gdyby powrót do wspólnego pożycia okazał się niemożliwy. W konsekwencji orzekając o separacji, sąd nie bada, czy zupełny rozkład pożycia nosi cechy trwałości.

Tryb orzekania o separacji uzależniony jest od tego, czy małżonkowie zgodnie żądają separacji, czy też nie. W przypadku braku zgodnego żądania małżonków co do orzeczenia separacji, domagania się ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków lub posiadania wspólnych małoletnich dzieci, sprawę o separację należy wszcząć poprzez wytoczenie przeciwko swojemu małżonkowi powództwa o separację.

Sprawa rozpoznawana jest w pierwszej instancji przez sąd okręgowy w trybie procesowym. Pozew o separację musi odpowiadać zarówno ogólnym wymogom pism procesowych, jak i wymogom dotyczącym pozwu, a ponadto powinien wskazywać żądania właściwe dla separacji, czyli nie tylko żądanie jej orzeczenia, ale również wnioski co do rozstrzygnięć, których sąd dokonuje obligatoryjnie.

Tak, jak w przypadku rozwodu, w wyroku orzekającym separację Sąd obligatoryjnie rozstrzyga również kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron – tj. sposób uregulowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktów rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Orzeczenie separacji ma co do zasady takie skutki, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z pewnymi jednak wyjątkami. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Małżonek nie może również zmienić dotychczasowego nazwiska.

Wniosek o separację

W sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci i zgłaszają zgodne żądanie orzeczenia separacji wówczas sprawa rozpoznawana jest w trybie postępowania nieprocesowego – składamy do sądu wniosek o orzeczenie separacji, a nie pozew.

Przez zgodne żądanie małżonków z pewnością należy rozumieć wspólny wniosek małżonków zawierających zgodne żądanie orzeczenia separacji.

Wymóg zgodnego żądania separacji spełniony jest także, gdy żądanie separacji składa jeden z małżonków, a drugi w piśmie procesowym złożonym przed pierwszą rozprawą, jak również w trakcie rozprawy zgadza się z tym żądaniem.

Prowadzenie postępowania w trybie nieprocesowym powoduje, że sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia i małżonkowie są traktowani tak, jakby żaden z nich nie ponosił winy za ten rozkład. W razie cofnięcia wniosku albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji prowadzonej w trybie nieprocesowym na zgodny wniosek przez któregokolwiek z małżonków postępowanie umarza się.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania odnośnie rozwodów
Czym różni się separacja od rozwodu?

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Orzeczenie separacji jest natomiast możliwe, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Trwałość rozkładu oznacza natomiast, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Inaczej niż w przypadku rozwodu, przesłanką pozytywną separacji nie jest trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, albowiem separacja może doprowadzić jeszcze do pojednania małżonków lub przynajmniej dać czas małżonkom na ułożenie swoich relacji osobistych i majątkowych na wypadek, gdyby powrót do wspólnego pożycia okazał się niemożliwy.

W konsekwencji orzekając o separacji, sąd nie bada, czy zupełny rozkład pożycia nosi cechy trwałości.

Chcę separacji a mąż rozwodu – co zrobi Sąd?

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód.

Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, to Sąd orzeka separację.

Inaczej mówiąc, gdy w toku postępowania Sąd ustali, że między małżonkami doszło nie tylko do zupełnego, ale i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego wówczas orzeknie o rozwodzie. W sytuacji gdy mamy do czynienia z zupełnym rozpadem więzi małżeńskich, lecz bez cech trwałości (małżonkowie nie wykluczają, że kiedyś do siebie wrócą), wówczas Sąd orzeknie o separacji.

Czy można domagać się orzeczenia separacji z winy małżonka?

Tak, składając pozew o separację można domagać się orzeczenia wyłącznej winy współmałżonka.

Jeżeli masz pewność, że rozpad więzi małżeńskich nastąpił z wyłącznej winy współmałżonka, a ty w żaden sposób się do tego nie przyczyniłeś, wówczas możesz domagać się separacji z orzeczeniem o jego winie. To z kolei daje ci możliwość ubiegania się o alimenty od współmałżonka, jeżeli tylko wykażesz, że wraz z orzeczeniem separacji pogorszy się twoja sytuacja życiowa. W przypadku orzeczenia separacji za porozumieniem stron lub z winy obojga małżonków można domagać się alimentów tylko w przypadku pozostawania w niedostatku.

Warto jednak pamiętać, że orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Czy w sprawie o separację Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i alimentach na dzieci?

Tak, jak w przypadku rozwodu, w wyroku orzekającym separację Sąd obligatoryjnie rozstrzyga również kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron – tj. sposób uregulowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktów rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Czy po orzeczeniu separacji mogę zawrzeć kolejny związek?

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Orzeczenie separacji nie uchyla obowiązku zachowania wierności – nawiązywanie nowych relacji po orzeczeniu separacji nie jest wykluczone, lecz może mieć taki skutek, że w przypadku rozwodu małżonek, który po ustanowieniu separacji nie dochował wierności i nawiązał relację z inną osobą może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pozew o separację a wniosek o separację – czym się różnią?

Tryb orzekania o separacji uzależniony jest od tego, czy małżonkowie zgodnie żądają separacji, czy też nie.

W sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci i zgłaszają zgodne żądanie orzeczenia separacji wówczas sprawa rozpoznawana jest w trybie postępowania nieprocesowego – składamy do sądu wniosek o orzeczenie separacji, a nie pozew.

Przez zgodne żądanie małżonków z pewnością należy rozumieć wspólny wniosek małżonków zawierających zgodne żądanie orzeczenia separacji. Wymóg zgodnego żądania separacji spełniony jest także, gdy żądanie separacji składa jeden z małżonków, a drugi w piśmie procesowym złożonym przed pierwszą rozprawą, jak również w trakcie rozprawy zgadza się z tym żądaniem. Prowadzenie postępowania w trybie nieprocesowym powoduje, że sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia i małżonkowie są traktowani tak, jakby żaden z nich nie ponosił winy za ten rozkład. W razie cofnięcia wniosku albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji prowadzonej w trybie nieprocesowym na zgodny wniosek przez któregokolwiek z małżonków postępowanie umarza się.

W pozostałych przypadkach (brak zgodnego żądania małżonków lub posiadanie wspólnych małoletnich dzieci), sprawę o separację należy wszcząć poprzez wytoczenie przeciwko swojemu małżonkowi powództwa o separację.

Sprawa rozpoznawana jest w pierwszej instancji przez sąd okręgowy w trybie procesowym. Pozew o separację musi odpowiadać zarówno ogólnym wymogom pism procesowych, jak i wymogom dotyczącym pozwu, a ponadto powinien wskazywać żądania właściwe dla separacji, czyli nie tylko żądanie jej orzeczenia, ale również wnioski co do rozstrzygnięć, których sąd dokonuje obligatoryjnie.

Ile kosztuje sprawa o separację?

Opłata sądowa w sprawie o separację, którą należy uiścić wraz ze złożeniem pozwu (tryb procesowy) wynosi 600,00 zł.

W przypadku separacji bez orzekania o winie stron Sąd zwraca z urzędu kwotę 300,00 zł i jednocześnie w orzeczeniu kończącym sprawę zasądza zwrot połowy pozostałej opłaty (150,00 zł) od współmałżonka (wówczas de facto realny koszt opłaty sądowej od pozwu wyniesie 150,00 zł).

Opłata sądowa w sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków (tryb nieprocesowy) wynosi 100,00 zł.

Jakie dokumenty przygotować do separacji?

Do pozwu o separację należy dołączyć:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • zaświadczenie o zarobkach oraz PIT,
  • dokumenty wykazujące wysokość kosztów utrzymania rodziny (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów).

Jeżeli separacja ma nastąpić z wyłącznej winy współmałżonka, wówczas do pozwu należy dołączyć wszystkie dowody wykazujące tę winę.

Jakie pytania zadaje Sąd w sprawie o separację?

Podczas rozprawy w sprawie o separację (niezależnie od tego czy domagamy się orzeczenia o winie współmałżonka czy chcemy separacji za porozumieniem stron) Sąd musi ustalić, czy między stronami faktycznie doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd będzie zatem zadawał szereg pytań na temat przebiegu małżeństwa, przyczyn jego ustania, daty ustania więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. W przypadku separacji z winy współmałżonka Sąd będzie ustalał również, na czym wina ta ma polegać.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci wówczas Sąd będzie musiał ustalić, czy separacja nie sprzeciwia się ich dobru. Ponadto Sąd będzie ustalał sposób uregulowania kontaktów z dziećmi, sprawowania nad nimi pieczy, nadto zadawał pytania na temat kosztów ich utrzymania.

Czy muszę korzystać z usług fachowego pełnomocnika w sądzie w sprawie o separację?

Nie, korzystanie z usług fachowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) w sprawie o separację nie jest obowiązkowe.

Jeżeli uznasz, że jesteś w stanie samodzielnie sporządzić pozew o separację (albo wniosek w trybie nieprocesowym), zgromadzić i przedstawić odpowiedni materiał dowodowy oraz reprezentować swoje interesy bezpośrednio przed Sądem, wówczas nie masz obowiązku skorzystania z pomocy prawnej fachowca. W każdej innej sytuacji warto jednak rozważyć przekazanie sprawy profesjonaliście, który w sposób kompleksowy zadba o twoje interesy.

Co się stanie jak powód nie pojawi się na rozprawie o separację?

W przypadku, gdy powód (osoba składająca pozew o separację) nie stawi się na pierwszej rozprawie bez usprawiedliwionej przyczyny, wówczas Sąd zawiesi postępowanie. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, wówczas Sąd je umorzy.

Jeżeli jednak nieobecność powoda na rozprawie zostanie usprawiedliwiona, np. ze względu na chorobę to Sąd powinien wyznaczyć kolejny termin rozprawy.

Co się stanie jak pozwany nie przyjdzie na rozprawę o separację?

Nieobecność pozwanego na rozprawie nie niesie za sobą takich skutków, jak nieobecność strony powodowej.

Niestawiennictwo pozwanego nie ma wpływu na przebieg toczącego się postępowania o separację. Warto jednak pamiętać, że pozwany utraci wówczas możliwość złożenia zeznań w sprawie i przedstawienia swojego stanowiska, co może mieć istotny wpływ na treść wyroku.

Jeżeli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew i nie stawił się na rozprawę, wówczas Sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny.

Co to znaczy, że rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny?

Do orzeczenia separacji może dojść wówczas, gdy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Podczas rozprawy Sąd będzie musiał ustalić, czy faktycznie doszło do zerwania wszelkich więzi małżeńskich między stronami.

Czy można cofnąć pozew o separację?

Tak, cofniecie pozwu o separację jest możliwe.

Jeżeli współmałżonek nie otrzymał jeszcze z Sądu odpisu pozwu i nie zajął stanowiska w sprawie wówczas pozew można cofnąć w każdej chwili bez jego zgody. Jeżeli jednak współmałżonek otrzymał odpis pozwu, a tym bardziej gdy w odpowiedzi na pozew także zażądał separacji, wówczas cofnięcie pozwu wymaga zgody obojga stron.

Czy od wyroku ustanawiającego separację można się odwołać?

Tak, od wyroku Sądu można się odwołać.

Małżonek niezadowolony z rozstrzygnięcia Sądu może złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Zanim jednak wniesiemy apelację, w pierwszej kolejności należy złożyć do Sądu wniosek o uzasadnienie wyroku.

Taki wniosek należy zgłosić w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Należy wskazać w nim, czy domagamy się uzasadnienia całości, czy części orzeczenia. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 100,00 zł.

Brak złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku we wskazanym terminie skutkować będzie jego uprawomocnieniem, co pozbawi nas prawa do złożenia apelacji.

Jeżeli apelacja dotyczy całości orzeczenia, wówczas wyrok w całości pozostaje w nieprawomocności. Jeżeli jednak skarżymy tylko rozstrzygnięcie np. o alimentach czy kontaktach z dzieckiem, wówczas reszta postanowień wyroku uprawomocni się.

Sekret naszych sukcesów
to doświadczony zespół

adwokatów i psychologów

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie dotyczącej rozwodu, separacji, alimentów, przemocy oraz relacji w związkach partnerskich. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin na zajęcie się Twoim problemem.