Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Rozwód

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód

Obecnie coraz więcej małżeństw podejmuje decyzję o rozwodzie. Z oczywistych względów najbardziej pożądane jest, gdy małżonkowie są w pełni zgodni co do rozwiązania małżeństwa w sposób polubowny, bez wzajemnego obarczania się winą za przyczyny rozpadu związku. W takiej sytuacji Sąd, wydając wyrok rozwodowy, może odstąpić od orzekania o winie.

Niezależnie jednak od tego, czy małżonkowie domagają się rozwodu z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie, Sąd musi ustalić, czy faktycznie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z prawnego punktu widzenia to w końcu Sąd decyduje o tym, czy udzielić rozwodu, czy nie.

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy możliwy?

Rozwód bez orzekania o winie możliwy jest wówczas, gdy oboje małżonkowie są nie tylko zgodni co do tego, że chcą zakończyć swój związek, ale również, że nie będą domagać się orzekania przez Sąd o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgoda obojga małżonków co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie musi być wyrażona jasno i precyzyjnie. Powód formułuje taki wniosek w pozwie, zaś pozwany najczęściej w odpowiedzi na pozew bądź w oświadczeniu złożonym na rozprawie rozwodowej. W przeciwnym wypadku Sąd będzie zobligowany do dokładnego zbadania wszystkich okoliczności rozwodu i ustaleniu kto i czy w ogóle ponosi winę za rozkład pożycia.

Decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie musi być zatem wspólną decyzją małżonków. Wówczas Sąd wyznacza rozprawę, na której przesłuchiwani są małżonkowie. W toku rozprawy Sąd ustala czy faktycznie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, przy czym w takiej sytuacji Sąd nie bada rzeczywistej przyczyny rozpadu małżeństwa. Nawet jeżeli przyczyną zakończenia związku była np. zdrada, w przypadku zgodnego żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, okoliczności te pozostają poza zakresem zainteresowania Sądu. W takiej sytuacji rozprawa rozwodowa ogranicza się praktycznie do przesłuchania małżonków i podania ogólnych przyczyn ustania małżeństwa. Dzięki temu strony nie są narażone na negatywne emocje, jakie często towarzyszą sprawom rozwodowym. Sąd nie bada winy, a więc nie ustala szczegółowo przebiegu wspólnego pożycia małżonków i tego, kto zawinił. Małżonkowie nie muszą ujawniać szczegółów na temat związku i obrzucać się wzajemnymi oskarżeniami. W związku z tym niewątpliwą zaletą rozwodu za porozumieniem stron jest szybkość postępowania – rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie sądowej.

Jest to o tyle istotne, że sprawy rozwodowe często trwają wiele miesięcy, a nawet lat.

Nie zawsze jednak rozwód za porozumieniem stron jest rozwodem szybkim i bezbolesnym. Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd obligatoryjnie musi orzec o władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach z dziećmi oraz o alimentach. Samo porozumienie małżonków w kwestii rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie nie zwalnia Sądu z poczynienia ustaleń w kwestii dotyczącej małoletnich dzieci – sposobie sprawowania nad nimi pieczy, wysokości usprawiedliwionych potrzeb małoletnich czy częstotliwości spotkań z rodzicem, który został pozbawiony bieżącej pieczy.

Często zdarzają się sprawy rozwodowe, w których chęć rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie stanowi jedyny zgodny wniosek małżonków. Gdy pojawia się konflikt na tle spraw wychowawczych lub wysokości alimentów na rzecz dzieci, sprawa rozwodowa może niestety trwać wiele miesięcy, a nawet i lat. Rozwód bez orzekania o winie będzie więc szybki, gdy małżonkowie poza kwestią braku orzekania o winie zgodnie ustalą również kwestie związane z ich dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie – ile kosztuje?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód, którą należy uiścić wraz ze złożeniem pozwu wynosi 600,00 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie stron Sąd zwraca z urzędu powodowi kwotę 300,00 zł i jednocześnie w orzeczeniu kończącym sprawę zasądza zwrot połowy pozostałej opłaty (150,00 zł) od współmałżonka (wówczas de facto realny koszt opłaty sądowej od pozwu wyniesie 150,00 zł). Koszty procesu Sąd rozdzieli więc po połowie.

W przypadku spraw rozwodowych, w których przeprowadzany jest dowód z opinii biegłych (ustalenie sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi) do kosztów postępowania Sąd doliczy również koszt sporządzenia takiej opinii

Rozwód bez orzekania o winie – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do sprawy rozwodowej, jak do każdej innej sprawy również należy się przygotować. Do pozwu o rozwód bez orzekania o winie należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • zaświadczenie o zarobkach oraz PIT,
 • dokumenty wykazujące wysokość kosztów utrzymania rodziny (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów)
 • w przypadku ustalania kosztów utrzymania małoletnich dzieci.

 

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty.

Niejednokrotnie pojawia się pytanie, czy brak ustalania winy współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron pozbawi drugiego małżonka roszczenia alimentacyjnego?

Otóż nie, alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie są możliwe.

Małżonek może wnioskować o orzeczenie na jego rzecz alimentów wyłącznie, gdy znajdzie się w niedostatku, tj. nie będzie w stanie pomimo podejmowania ku temu wysiłku, zaspokoić swoich podstawowych potrzeb egzystencjalnych (m.in. wyżywienie, mieszkanie, ubrania, leki).

Obowiązek płacenia alimentów na małżonka znajdującego się w niedostatku będzie trwał jednak niezależnie od wszystkiego wyłącznie przez 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Co więcej, jeśli w tym pięcioletnim okresie małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński, uprawnienie to wygaśnie z mocy prawa. Uzyskanie takich alimentów nie jest więc łatwe. Sąd bierze pod uwagę takie czynniki jak: stan zdrowia obojga małżonków, dochody i stan majątkowy małżonków, wiek małżonków i staż małżeństwa, dotychczasowy poziom życia stron.

Przykładowo więc, większe szanse na uzyskanie alimentów będzie miała starsza, schorowana kobieta, która większość życia zajmowała się domem i dziećmi a małżonkowie przez wiele lat pozostawali w związku, aniżeli młoda kobieta w sile wieku, z wysokimi dochodami i ustabilizowaną sytuacją życiową.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa i przyjemna. Wielu osobom trudno pogodzić się z tym, że ich związek się nie udał, a dotychczasowe życie odejdzie w przeszłość. Akceptacja nowego stanu rzeczy przychodzi łatwiej, gdy oboje małżonkowie są zgodni, co do rozwiązania małżeństwa, bez wzajemnego obarczania się winą za przyczyny rozpadu związku.

Niejednokrotnie zdarza się jednak, że rozpad małżeństwa następuje z winy któregoś z małżonków, np. w wyniku zdrady, alkoholizmu, znęcania się nad rodziną, itp. Może być i tak, że to oboje małżonkowie przyczynili się do rozkładu pożycia małżeńskiego i nie sposób przypisać winy za taki stan rzeczy wyłącznie jednemu z nich. W takiej sytuacji w grę wchodzą ogromne emocje, które prowadzą często do konfliktów, napięć i wzajemnych oskarżeń między małżonkami. To z kolei utrudnia podejmowanie racjonalnych, zgodnych z własnym interesem decyzji w postępowaniu rozwodowym.

Aby osiągnąć zamierzony cel w sprawie o rozwód warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który wie, jakie działania podjąć, by skutecznie zawalczyć o twój interes.

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy możliwy?

W toku sprawy rozwodowej, zanim Sąd przejdzie do ustalania tego, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, w pierwszej kolejności musi zbadać czy małżeństwo stron faktycznie się rozpadło, a małżonkowie nie widzą definitywnie szans na uratowanie związku. Orzeczenie rozwodu (niezależnie czy z orzeczeniem winy czy bez jej orzekania) możliwe jest wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, przy czym zupełność i trwałość rozkładu muszą wystąpić łącznie.  W sytuacji, gdy Sąd ustali, że małżonków nie łączy już więź gospodarcza, duchowa i fizyczna a stan ten ma charakter trwały, przejdzie wówczas do ustalania, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może ustalić, że:

 • oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia,
 • jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Pojęcie winy nie zostało zdefiniowane na gruncie prawa rodzinnego, w związku z czym najogólniej ujmując, za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznać można działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przy czym istniała możliwość przewidywania przez małżonka znaczenia i skutków zachowania się.

Najczęściej występującymi zachowaniami, jakie Sąd uznaje za zawinione w przypadku rozwodu są:

 • zdrada małżeńska,
 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard),
 • stosowanie przemocy w rodzinie, znęcanie się nad rodziną,
 • brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • porzucenie współmałżonka,
 • brak lojalności wobec małżonka,
 • zazdrość, zaborcza kontrola małżonka,
 • zatajenie przez małżonkiem faktu bezpłodności.

Warto jednak pamiętać, że nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

Składając pozew o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka warto jednak wiedzieć o tym, że dla oceny stopnia winy obojętne jest to, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do tego. Sąd nie będzie ustalał więc, kto ponosi winę większą, a kto mniejszą za rozpad małżeństwa.

Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu, i to cięższych, przewinień.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia postępowania dowodowego w sprawie rozwodowej. Małżonek, który nie będzie chciał wziąć na siebie wyłącznej winy za ustanie więzi małżeńskich najczęściej będzie powoływał takie dowody, które będą miały wykazać współwinę drugiego małżonka.

Niejednokrotnie samodzielna walka w sądzie, bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, kończy się porażką, albowiem strona, która nie przyczyniła się do rozpadu małżeństwa może zostać uznana również za współwinną ustania więzi małżeńskich.

Rozwód z orzekaniem o winie – ile kosztuje?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód, którą należy uiścić wraz ze złożeniem pozwu wynosi 600,00 zł. Jeżeli Sąd ustali, że wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków, wówczas obciąży go w całości kosztami procesu.

W przypadku spraw rozwodowych, w których przeprowadzany jest dowód z opinii biegłych (ustalenie sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi) do kosztów postępowania Sąd doliczy również koszt sporządzenia takiej opinii.

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie dokumenty trzeba przygotować?

W przypadku pozwu o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka należy zgromadzić takie dokumenty jak:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • zaświadczenie o zarobkach oraz PIT,
 • historię rachunku bankowego,
 • dokumenty wykazujące wysokość kosztów utrzymania rodziny (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów)
 • w przypadku ustalania kosztów utrzymania małoletnich dzieci,
 • dokumenty lub inne dowody uzasadniające winę współmałżonka.

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty.

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków otwiera małżonkowi niewinnemu drogę do uzyskania alimentów.

Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Powyższe oznacza, że uprawniony do alimentów nie musi znajdować się w niedostatku. Wystarczającym jest bowiem, by rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, co należy wykazać w toczącym się postępowaniu rozwodowym.

Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów Sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. Przepis art. 60 § 2 k.r.o. nie wspomina natomiast nic o możliwościach zobowiązanego. Wskazuje jednak, że zakres świadczeń zobowiązanego musi być „odpowiedni” w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo, co z pewnością jest korzystne z punktu widzenia małżonka niewinnego.

Aby uzyskać alimenty od małżonka, w przypadku uznania przez Sąd, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego, należy wykazać, że uprawniony, czyli małżonek, który domaga się alimentów znajduje się w niedostatku. Niedostatek oznacza zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb.

Pamiętać jednak należy, że małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb.

Jeżeli jeden z małżonków dysponuje znacznym majątkiem oraz posiada duże możliwości finansowe i zarobkowe, lecz drugi z małżonków, domagający się alimentów nie popadł w niedostatek, wówczas alimenty po rozwodzie nie zostaną mu przyznane. I odwrotnie, gdy małżonek znajdujący się w niedostatku domaga się alimentów od drugiego małżonka, który nie ma możliwości finansowych i majątkowych, by po rozwodzie alimenty te płacić- również wtedy sąd alimentów tych nie przyzna. Również w tym przypadku obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania odnośnie rozwodów
Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód, którą należy uiścić wraz ze złożeniem pozwu wynosi 600,00 zł. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie stron

Sąd zwraca z urzędu kwotę 300,00 zł i jednocześnie w orzeczeniu kończącym sprawę zasądza zwrot połowy pozostałej opłaty (150,00 zł) od współmałżonka (wówczas de facto realny koszt opłaty sądowej od pozwu wyniesie 150,00 zł).

Jeżeli Sąd ustali, że wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków, wówczas obciąży go w całości kosztami procesu.
W przypadku spraw rozwodowych, w których przeprowadzany jest dowód z opinii biegłych (ustalenie sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi) do kosztów postępowania Sąd doliczy również koszt sporządzenia takiej opinii.

W sytuacji, gdy do orzeczenia rozwodu dojdzie z wyłącznej winy jednego z małżonków, a małżonek niewinny był zastępowany w sprawie przez fachowego pełnomocnika, wówczas Sąd obciąży małżonka wyłącznie winnego dodatkowo kosztami zastępstwa procesowego, które wynoszą obecnie 720,00 zł.

Jakie dokumenty przygotować do rozwodu?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • zaświadczenie o zarobkach oraz PIT,
 • dokumenty wykazujące wysokość kosztów utrzymania rodziny (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów).

Jeżeli rozwód ma nastąpić z wyłącznej winy współmałżonka, wówczas do pozwu należy dołączyć wszystkie dowody wykazujące tę winę.

Jakie pytania zadaje Sąd w sprawie o rozwód?

Podczas rozprawy w sprawie o rozwód (niezależnie od tego czy domagamy się orzeczenia o winie współmałżonka czy chcemy rozwodu za porozumieniem stron) Sąd musi ustalić, czy między stronami faktycznie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd będzie zatem zadawał szereg pytań na temat przebiegu małżeństwa, przyczyn jego ustania, daty ustania więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. Sąd musi mieć pewność, że małżonkowie nie widzą szans na uratowanie związku i nie ma żadnych widoków na kontynuowanie małżeństwa.

W przypadku rozwodu z winy współmałżonka Sąd będzie ustalał również, na czym wina ta ma polegać.
Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci wówczas Sąd będzie musiał ustalić, czy rozwód nie sprzeciwia się ich dobru, w jaki sposób zareagowały na decyzję o rozwodzie rodziców, czy są odpowiednio przygotowane do zmiany sytuacji rodzinnej. Ponadto Sąd będzie ustalał sposób uregulowania kontaktów z dziećmi, sprawowania nad nimi pieczy, nadto zadawał pytania na temat kosztów ich utrzymania.

Czy muszę korzystać z usług fachowego pełnomocnika w sądzie w sprawie o rozwód?

Nie, korzystanie z usług fachowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) w sprawie o rozwód nie jest obowiązkowe.

Jeżeli uznasz, że jesteś w stanie samodzielnie sporządzić pozew o rozwód (albo odpowiedź na pozew), zgromadzić i przedstawić odpowiedni materiał dowodowy oraz reprezentować swoje interesy bezpośrednio przed Sądem, wówczas nie masz obowiązku skorzystania z pomocy prawnej fachowca.

W każdej innej sytuacji warto jednak rozważyć przekazanie sprawy profesjonaliście, który w sposób kompleksowy zadba o twoje interesy.

Co się stanie jak powód nie pojawi się na rozprawie rozwodowej?

W przypadku, gdy powód (osoba składająca pozew o rozwód) nie stawi się na pierwszej rozprawie bez usprawiedliwionej przyczyny, wówczas Sąd zawiesi postępowanie. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, wówczas Sąd je umorzy.

Jeżeli jednak nieobecność powoda na rozprawie zostanie usprawiedliwiona, np. ze względu na chorobę to Sąd powinien wyznaczyć kolejny termin rozprawy.

Co się stanie jak pozwany nie przyjdzie na rozprawę rozwodową?

Nieobecność pozwanego na rozprawie nie niesie za sobą takich skutków, jak nieobecność strony powodowej. Niestawiennictwo pozwanego nie ma wpływu na przebieg toczącego się postępowania o rozwód.

Warto jednak pamiętać, że pozwany utraci wówczas możliwość złożenia zeznań w sprawie i przedstawienia swojego stanowiska, co może mieć istotny wpływ na treść wyroku rozwodowego.

Jeżeli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew i nie stawił się na rozprawę, wówczas Sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez - co korzystniejsze?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać wnosząc sprawę o rozwód.

Jeżeli masz pewność, że rozpad więzi małżeńskich nastąpił z wyłącznej winy współmałżonka, a ty w żaden sposób się do tego nie przyczyniłeś, wówczas możesz domagać się rozwodu z orzeczeniem o jego winie. To z kolei daje ci możliwość ubiegania się o alimenty od współmałżonka po rozwodzie, jeżeli tylko wykażesz, że wraz z orzeczeniem rozwodu pogorszy się twoja sytuacja życiowa.

W przypadku orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron lub z winy obojga małżonków można domagać się alimentów tylko w przypadku pozostawania w niedostatku, przy czym w przypadku nieorzekania o winie alimenty co do zasady przysługują przez pięć lat.

Wniosłam pozew o rozwód bez orzekania o winie a mąż w odpowiedzi domaga się orzeczenia mojej winy? Co zrobi Sąd?

W każdej sprawie o rozwód Sąd bada czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, wówczas Sąd nie czyni ustaleń w tym zakresie.

Jeżeli jednak jeden z małżonków będzie domagać się rozwodu z winy drugiego małżonka, wówczas Sąd będzie badał tę kwestię w toku rozprawy.

Czy małżonek może nie wyrazić zgody na rozwód?

Po złożeniu pozwu o rozwód Sąd wezwie współmałżonka do złożenia odpowiedzi na pozew, w której będzie mógł przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Pozwany małżonek będzie mógł domagać nie tylko rozwiązania małżeństwa, ale również oddalenia powództwa w całości.

W takiej sytuacji będzie musiał wykazać, że między małżonkami nie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, bądź też, że wskutek rozwodu może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli jednak w toku sprawy Sąd uzna, że ziściły się wszelkie przesłanki uzasadniające rozwiązanie małżeństwa, orzeknie o rozwodzie małżonków.

Co to znaczy, że rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny i trwały?

Do rozwodu może dojść wówczas, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Trwałość rozkładu oznacza natomiast, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Podczas sprawy rozwodowej Sąd będzie musiał ustalić, czy faktycznie doszło do zerwania wszelkich więzi małżeńskich między stronami i kiedy to nastąpiło. W przepisach nie zostało uregulowane, ile czasu musi minąć, by rozkład pożycia małżeńskiego mógł zostać uznany za trwały.

Bez wątpienia kilkumiesięczna separacja faktyczna małżonków może świadczyć o trwałości rozpadu małżeństwa.

Z drugiej jednak strony, odkrycie zdrady współmałżonka i brak jej wybaczenia może świadczyć o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego stron niezależnie od upływu czasu.

Chcę rozwodu a mąż separacji – co zrobi Sąd?

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, to Sąd orzeka separację.

Inaczej mówiąc, gdy w toku postępowania Sąd ustali, że między małżonkami doszło nie tylko do zupełnego, ale i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego wówczas orzeknie o rozwodzie.

W sytuacji gdy mamy do czynienia z zupełnym rozpadem więzi małżeńskich, lecz bez cech trwałości (małżonkowie nie wykluczają, że kiedyś do siebie wrócą), wówczas Sąd orzeknie o separacji.

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Tak, cofniecie pozwu o rozwód jest możliwe. Jeżeli współmałżonek nie otrzymał jeszcze z Sądu odpisu pozwu i nie zajął stanowiska w sprawie wówczas pozew można cofnąć w każdej chwili bez jego zgody.

Jeżeli jednak współmałżonek otrzymał odpis pozwu, a tym bardziej gdy w odpowiedzi na pozew także zażądał rozwodu, wówczas cofnięcie pozwu wymaga zgody obojga stron.

Czy od wyroku rozwodowego można się odwołać?

Tak, od wyroku Sądu można się odwołać. Małżonek niezadowolony z rozstrzygnięcia Sądu może złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Zanim jednak wniesiemy apelację, w pierwszej kolejności należy złożyć do Sądu wniosek o uzasadnienie wyroku. Taki wniosek należy zgłosić w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Należy wskazać w nim, czy domagamy się uzasadnienia całości, czy części orzeczenia. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 100,00 zł.

Brak złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku we wskazanym terminie skutkować będzie jego uprawomocnieniem, co pozbawi nas prawa do złożenia apelacji.

Jeżeli apelacja dotyczy całości orzeczenia, wówczas wyrok w całości pozostaje w nieprawomocności. Jeżeli jednak skarżymy tylko rozstrzygnięcie np. o alimentach czy kontaktach z dzieckiem, wówczas reszta postanowień wyroku uprawomocni się.

Sekret naszych sukcesów
to doświadczony zespół

adwokatów i psychologów

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie dotyczącej rozwodu, separacji, alimentów, przemocy oraz relacji w związkach partnerskich. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin na zajęcie się Twoim problemem.