Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Egzekucja alimentów przez komornika

Egzekucja alimentów przez komornika

Coraz częściej zdarzają się sytuację, w których pomimo istnienia prawnego obowiązku do płacenia na rzecz dziecka alimentów, rodzic do tego zobowiązany wcale ich nie uiszcza. Niejednokrotnie taki rodzic zalega z alimentami wiele miesięcy, a nawet lat, w związku z czym sytuacja materialna dziecka utrzymywanego tylko przez jednego rodzica staje się coraz trudniejsza.

Pojawia się zatem pytanie co można zrobić w takiej sytuacji i jak pomimo unikania płacenia alimentów przez rodzica, niejako „zmusić” go do tego i należycie zadbać o interesy dziecka. Jeżeli posiadamy prawomocny wyrok sądu zasądzający alimenty (ugodę sądową bądź postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia), możemy zwrócić się do komornika i wszcząć postępowanie egzekucyjne. W takich sytuacjach komornik ma bowiem uprawnienia do ich przymusowego ściągania.

O tym czy prowadzenie egzekucji alimentów przez komornika jest możliwe, w jakich sytuacjach można je zainicjować oraz jak wszcząć postępowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Kiedy możliwe jest dochodzenie alimentów za pośrednictwem komornika?

W przepisach nie ma określonego dokładnego terminu bądź długości zwłoki z zapłatą w przypadku której możliwe jest zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji celem ściągnięcia od zobowiązanego do płacenia alimentów zaległości. Z wnioskiem takim tak naprawdę można wystąpić de facto już po pierwszej zwłoce w zapłacie raty alimentów. O zwłoce w zapłacie alimentów można z kolei mówić w sytuacji, w której zobowiązany do alimentacji, np. ojciec dziecka, nie ureguluje należności w terminie określonym w wyroku sądowym.

Jako przykład można podać sytuację, w której zgodnie z wyrokiem sądu ojciec jest zobowiązany płacić alimenty do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jest już 20 maja, a alimenty nadal nie wpłynęły.

Tutaj możemy mówić już o zwłoce, która upoważnia do wszczęcia egzekucji przez komornika. W takiej sytuacji uprawniony do otrzymania alimentów, czyli dziecko (małoletnie oczywiście poprzez swojego przedstawiciela ustawowego, np. matkę) może złożyć wniosek do komornika o egzekwowanie poszczególnych rat alimentów, które pomimo upływu terminu nie zostały zapłacone. Jedyną przesłanką do dochodzenia alimentów za pośrednictwem komornika jest zatem istnienie zaległości po stronie zobowiązanego do alimentów w ich płatności.

Jakie dokumenty są potrzebne do dochodzenia alimentów za pośrednictwem komornika?

Podstawą do wszczęcia egzekucji alimentów u komornika jest prawomocny wyrok sądu w przedmiocie zasądzenia alimentów (lub postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia jeśli postępowanie o alimenty jest w toku bądź też ugoda sądowa dotycząca alimentów). Wyrok (lub postanowienie albo ugoda) musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzulę taką w sprawach alimentacyjnych sąd nadaje jednak z urzędu, a zatem nie musimy się martwić o konieczność składania dodatkowych wniosków czy ponoszenia jakiś kosztów. Wystarczy zatem, że posiadamy prawomocne orzeczenie uprawniające do otrzymywania alimentów i udamy się z nim do komornika. Orzeczenie to nazywane jest tytułem wykonawczym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, tj. osoby zobowiązanej do alimentów, należy na piśmie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, który powinien zawierać:

  • datę oraz miejsce sporządzenia wniosku;
  • określenie wierzyciela (tj. osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów) oraz dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do alimentacji) poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu oraz numeru PESEL;
  • określenie komornika do którego kierujemy wniosek;
  • dokładne określenie roszczenia – należy dokładnie opisać poprzez wskazanie okresów oraz wysokości wszystkich nieopłaconych rat alimentacyjnych oraz wskazanie sposobów egzekucji, z których komornik powinien egzekwować roszczenie np. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, nieruchomości itp. (inaczej mówiąc wskazać każdy znany nam majątek dłużnika, który komornik mógłby zająć);
  • podanie numeru rachunku bankowego, na który komornik powinien przekazywać wyegzekwowane należności;
  • załącznik, tj. tytuł wykonawczy.

Co ważne, wniosek o wszczęcie egzekucji nie podlega żadnej opłacie, a zatem jest on całkowicie bezpłatny.

Na czym polega egzekucja alimentów prowadzona przez komornika?

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik przystępuje do jego prowadzenia. Celem takiego postępowania jest wyegzekwowanie należnych dziecku kwot tytułem alimentów. Komornik w tym celu może na przykład zająć rachunek bankowy dłużnika alimentacyjnego, zająć nieruchomości bądź ruchomości, których dłużnik jest właścicielem lub też zająć należne mu świadczenia np. z ZUS-u (emerytura, renta itp.). Możliwości jest wiele, a ich wybór należy do komornika i zależy od okoliczności danej sytuacji. Sumy, które udaje się uzyskać komornikowi przelewane są bezpośrednio na rachunek bankowy osoby uprawnionej do alimentów bądź w przypadku małoletniego dziecka jego przedstawiciela ustawowego np. matki – tego rachunku, który wskazaliśmy we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna – co jeszcze mogę zrobić?

Niestety, niejednokrotnie pomimo podejmowania przez komornika wielu różnych, rzetelnych działań, egzekucja z majątku dłużnika alimentacyjnego okazuje się nieskuteczna. Oznacza to, że w majątku dłużnika nie ma żadnych składników, które można by zająć i przekazać wierzycielowi (a zatem uprawnionemu do otrzymywania alimentów).

W takiej sytuacji możemy złożyć do komornika wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji oraz o dokonywanych przez dłużnika wpłatach (bądź ich braku). Z takimi dokumentami możemy udać się do właściwego funduszu alimentacyjnego i starać się o otrzymanie świadczenia z tytułu alimentów.

Dodatkowo, możemy także skierować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 § 1 k.k., zgodnie z którym kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

O przestępstwie tym więcej pisaliśmy w artykule TUTAJ.

Podsumowując, w przypadku, w którym osoba zobowiązana na mocy prawomocnego orzeczenia do płacenia alimentów pozostaje w zwłoce i zalega z płatnością rat alimentacyjnych, możemy złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji celem przymusowego ściągnięcia od dłużnika należnych kwot i przekazanie ich uprawnionemu do alimentów, np. dziecku.

W przypadku, w którym chcemy wszcząć takie postępowanie zachęcamy do kontaktu z adwokat Angeliką Rucińską, która specjalizuje się w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych i pomoże sporządzić poprawny wniosek oraz zadbać o interesy klienta.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS