Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Elementy pozwu o rozwód

Elementy pozwu o rozwód.

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego najczęściej kończy się złożeniem przez jednego z małżonków do sądu pozwu o rozwód. Pozew rozwodowy inicjuje więc postępowanie sądowe, w toku którego sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale rozstrzyga również wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny (więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim artykule “Elementy wyroku rozwodowego, czyli o czym powinien orzec sąd w sprawie o rozwód”). 

Pozew o rozwód jest więc pierwszym, kluczowym pismem procesowym, które powinno spełniać szereg wymogów formalnych. Decydując się więc na złożenie do sądu pozwu o rozwód warto mieć na uwadze, jakie elementy powinny się w nim pojawić, by sąd uregulował wszystkie istotne dla nas kwestie.

Wymogi formalne pozwu.

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe, musi spełniać ogólne warunki, wymienione w art. 126 § 1 k.p.c. Oznacza to, że sporządzając pozew o rozwód w pierwszej kolejności musimy określić w nim następujące kwestie:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany- pozew o rozwód należy złożyć sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda,
 2. oznaczenie stron postępowania- konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda oraz pozwanego, ich adresy zamieszkania, PESEL powoda, a w przypadku, gdy reprezentuje nas pełnomocnik również jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 3. oznaczenie rodzaju pisma- niezbędne jest zaznaczenie w treści pisma “Pozew o rozwód”,
 4. osnowa wniosku- tzn. merytoryczna treść pozwu o rozwód, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,
 5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów- w pozwie o rozwód niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie oraz przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których owe fakty możemy wykazać (domagając się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego wskazujemy fakty wykazujące winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, np. zdradę oraz przedstawiamy dowód na poparcie naszych faktów, np. zdjęcia z kochanką, wiadomości sms, zeznania świadków, itp.),
 6. podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o rozwód.

Warto pamiętać również, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

WAŻNE! Pozew o rozwód podlega opłacie stałej, która wynosi 600,00 zł. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Powyżej wymieniono elementy, które powinien zawierać każdy pozew. W niniejszym artykule zwrócę jednak uwagę na to, jakie inne dodatkowe żądania winny znaleźć się w pozwie o rozwód, tak by sąd mógł wydać orzeczenie rozstrzygające wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego z tym jednak zastrzeżeniem, czy domagamy się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka czy z winy obu stron. Należy również we wniosku wskazać, kiedy i gdzie zostało zawarte małżeństwo.

Przykład: wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego, zawartego w dniu 01 stycznia 2000 roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, wpisanego do księgi małżeństw nr 1/2000 przez rozwód bez orzekania o winie stron.

Pamiętać należy, że podstawowym obowiązkiem sądu w sprawie rozwodowej jest kwestia ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nawet jeżeli powód nie określi tego w pozwie, sąd zobligowany będzie do ustalenia w toku postępowania, który z małżonków winny był rozkładu pożycia.

Władza rodzicielska.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie o rozwód powód powinien również określić sposób sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej. Powód może wnosić o:

 1. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom (konieczne jest jednak dołączenie do pozwu zgodnego pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie),
 2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (np. do prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka),
 3. pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego albo jeżeli pozwany nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka),
 4. zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego).

Przykład: wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Zuzanną Kowalską, urodzoną w dniu 01 marca 2005 roku w Poznaniu powódce z pozostawieniem pozwanemu prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka.

Kontakty z dzieckiem.

W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci powód w pozwie o rozwód powinien również złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi i określić sposób ich realizowania. Pamiętać należy, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakty ze swoim małoletnim dzieckiem, nawet w przypadku pozbawienia go czy ograniczenia mu władzy rodzicielskiej.

Przykład: wnoszę o uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnią córką Zuzanną Kowalską w co drugi weekend od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 18:00 oraz w każdą środę od 15:00 do 20:00.

Należy mieć jednak na względzie to, że jeżeli powód jest w stanie porozumieć się z pozwanym co do jego kontaktów z dzieckiem, wówczas powód może złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Alimenty na dziecko.

W pozwie o rozwód powód może również złożyć wniosek o zasądzenie od pozwanego odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka. Pamiętać należy, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zasadniczo więc koszty utrzymania dziecka powinny zostać rozłożone na oboje rodziców. Wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica.

Przykład: wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Zuzanny Kowalskiej renty alimentacyjnej w kwocie 500,00 zł miesięcznie płatnej z góry do 10- tego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia wniesienia pozwu.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie wówczas powód w pozwie o rozwód może wnieść również o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Przykład: wnoszę o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania znajdującego się przy ul. Polnej 5/9 w Poznaniu na czas wspólnego w nim zamieszkiwania z pozwanym w ten sposób, że powódka będzie miała prawo do wyłącznego korzystania z salonu, pozwany natomiast z mniejszego pokoju, pozostawiając stronom do wspólnego użytkowania kuchnię, łazienkę, przedpokój i balkon.

Podział majątku wspólnego.

W pozwie o rozwód powód może również wnosić o dokonanie przez sąd w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków. Powód powinien wówczas określić wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału tego majątku (które składniki przypadną któremu z małżonków). Pamiętać jednak należy, że sąd dokona podziału majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie koniecznym będzie złożenie odrębnego wniosku o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd.

Przykład: wnoszę o ustalenie, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi mieszkanie o wartości 200.000,00 zł oraz działka o wartości 200.000,00 zł oraz o dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez przyznanie pozwanemu prawa własności działki a powódce prawa własności mieszkania.

Alimenty na małżonka.

W określonych sytuacjach powód może wnosić również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz renty alimentacyjnej po rozwodzie. Więcej na temat alimentów na rzecz byłego małżonka znajdziesz jednak w artykule “Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie”.

Wniosek o zabezpieczenie.

Sporządzając pozew o rozwód powód może również zawrzeć w nim wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania sądowego takich kwestii jak: miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi, alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia powód może żądać wówczas, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Istotnym jest, że w toku postępowania o rozwód sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie, co ma na celu ustabilizowanie sytuacji stron w procesie rozwodowym oraz ich dzieci.

Załączniki.

Warto zaznaczyć, że powód do pozwu o rozwód powinien dołączyć m.in.:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600,00 zł,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
 • dokumenty, na które powoływał się powód w treści pozwu.
 • odpis pozwu dla pozwanego wraz z załącznikami,

Podsumowując, pozew o rozwód powinien spełniać szereg wymogów formalnych, których niezachowanie skutkować może zwrotem pisma przez sąd. Oprócz koniecznych elementów, w pozwie o rozwód można zawrzeć również szereg dodatkowych żądań, których prawidłowe sformułowanie umożliwi pełne odzwierciedlenie interesów powoda. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która zajmuje się sporządzaniem pozwów rozwodowych w sposób zapewniający zadbanie o interesy klienta.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS