Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Centrum spraw Rozwodowych i Rodzinnych
Portal przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwodem i wszelkimi sprawami rodzinnymi stanowi kompleksowe źródło informacji i wsparcia dla tych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa lub chcą uregulować swoją sytuację rodzinną. Na stronie udostępniane są profesjonalne porady prawne i psychologiczne dotyczące rozwodu w tym informacje na temat podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi, alimentów oraz toksycznych związków.

Telefon

+48 577 707 587

E-mail

kontakt@rozwod-rodzina.pl

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie w każdej sprawie. Obdarzamy naszych Klientów zrozumieniem dla trudności, z jakimi muszą się zmierzyć.

Rozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw podejmuje decyzję o rozwodzie. Z oczywistych względów najlepszym rozwiązaniem jest, gdy małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa, bez wzajemnego obarczania się winą za przyczyny rozpadu związku. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że rozpad małżeństwa następuje z winy któregoś z małżonków, np. w wyniku zdrady czy alkoholizmu. Jednakże równie często dochodzi do orzeczenia rozwodu z winy obu stron.

O tym, kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu z winy obu stron oraz jakie skutki wywołuje takie orzeczenie dowiesz się z niniejszego artykułu.

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o., jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zatem zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, które to przesłanki muszą wystąpić łącznie. Wspólnym pożyciem małżeńskim jest natomiast więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza występująca pomiędzy małżonkami.

Do rozkładu zupełnego dojdzie natomiast wtedy, gdy zerwaniu ulegną wszystkie wyżej wymienione więzi, przy czym rozkład ten nie jest jednorazowym zdarzeniem, a pewnym procesem zachodzącym w określonym czasie między małżonkami. Rozpad trwałości związku małżeńskiego oznacza z kolei powstanie między stronami takiej relacji, której naprawienie nie jest już możliwe, a okoliczności sprawy pozwalają sądzić, że małżonkowie już nigdy nie powrócą do wspólnego pożycia. Z uwagi na powyższe, Sąd musi na podstawie wszystkich okoliczności sprawy dojść do przekonania, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i trwały, a następnie zbadać czy rozwód:

  • nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • nie będzie sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci małżonków.

Sąd musi zbadać także czy małżonek niewinny nie wyraził sprzeciwu co do rozwodu, który to sprzeciw nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli Sąd uzna następnie, że żadna z wyżej wymienionych okoliczności, tj. przesłanek negatywnych do orzeczenia rozwodu, nie wystąpi, orzeka rozwód. Poza wyrokiem bez orzekania o winie oraz wyrokiem orzekającym wyłącznie winę jednej ze stron, rozwód z winy obu małżonków jest trzecim z rodzajów wyroków rozwodowych.

Czym jest rozwód winy z obu stron?

Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie obydwu małżonków zapadnie w sytuacji, kiedy każde z małżonków swoim postępowaniem doprowadziło do zupełnego i trwałego rozpadu związku małżeńskiego. Jeżeli każdy z małżonków przyczynił się do rozpadu choć w części, orzeczenie będzie z winy obu stron bez jej stopniowania, tj. niezależnie od tego który z małżonków bardziej przyczynił się do rozpadu związku. Wystarczy, że zachowanie jednego jak i drugiego małżonka jest nieodpowiednie, rozwód zostanie orzeczony z winy obu stron.

Jako najprostszy przykład sytuacji, w której dojdzie do rozwodu z winy obu stron można wskazać tę, w której jeden z małżonków zdradził drugiego, ale ten drugi stosował przemoc w rodzinie, w szczególności właśnie w stosunku do swojego małżonka.

Sąd nie bada zatem w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do rozkładu pożycia, ale czy w ogóle. Dlatego też mogą zdarzyć się sytuacje, w której większość z przyczyn zupełnego i trwałego rozkładu pożycia występuje po stronie jednego z małżonków, a mimo to sąd orzeknie rozwód z winy obu stron, ponieważ zachowanie drugiego z małżonków również było nieodpowiednie i w nawet małym stopniu przyczyniło się do rozwodu.

Oczywiście, co ważne w każdym przypadku Sąd może w ogóle odstąpić od orzekania o winie, jednakże tylko na zgodne żądanie małżonków. W takiej sytuacji powstanie taki skutek, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Skutki rozwodu z winy obu stron

Najważniejszą konsekwencją uznania obu stron małżeństwa za winnych rozwodu, jest kwestia związana z alimentami, co szczegółowo omówione zostanie poniżej. Poza tym, skutkiem orzeczenia rozwodu z winy obu stron jest także to, że koszty procesu ponoszone są przez obie strony w równych częściach, tzn. po połowie. W przypadku pozwu o rozwód, opłata od niego wynosi 600 zł, zatem każdy z małżonków zapłaci wyłącznie 300 zł. Rozwód z winy obu stron nie wpływa natomiast na orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci czy kontaktów z nimi, a także podziału majątku oraz sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Rozwód z winy obu stron a alimenty – czy ich orzeczenie jest możliwe?

W przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu z winy obu stron zasądzenie alimentów na małżonka jest jak najbardziej możliwe.

W takiej sytuacji roszczenie o alimenty przysługuje każdemu z małżonków od drugiej strony, pod warunkiem, że wykaże on, iż znajduje się w niedostatku. Niedostatek oznacza po prostu, że małżonek nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, przede wszystkim kosztów podstawowego utrzymania jak wyżywienie czy mieszkanie. Alimenty takie mogą być orzeczone nawet dożywotnio, lecz pod warunkiem, że małżonek do nich uprawniony nie zawrze nowego związku małżeńskiego. Ponowne zawarcie przez rozwiedzionego małżonka związku małżeńskiego jest bowiem przesłanką do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego drugiej strony.

Rozwód z winy obu stron a rozwód bez orzekania o winie – różnice

Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 k.r.o. zasadą jest, że sąd orzekając rozwód, w wyroku rozwodowym orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Skutek orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie będzie taki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Zasadnicza różnica pomiędzy orzekaniem przez Sąd rozwodu z winy obu stron, a bez orzekania o winie sprowadza się do kwestii alimentów.

Jak zostało wskazane wyżej, w przypadku rozwodu z winy obu stron, obowiązek alimentacyjny trwa dożywotnio, tj. bez ograniczenia w czasie. Z kolei w sytuacji orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny trwa tylko przez 5 lat od rozwiązania małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że w obu tych sytuacjach ponowne zawarcie małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka, uprawnionego z powodu niedostatku do alimentów, spowoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka. Samo postępowanie rozwodowe w sprawie bez orzekania o winy niewątpliwie będzie także procesem szybszym, szczególnie jeżeli strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Jeżeli zatem zależy nam na czasie, szybszym rozwiązaniem będzie wniesienie pozwu bez orzekania o winie.

Podsumowując, orzeczenie rozwodu z winy obu stron jest możliwe, jeżeli oboje małżonkowie, chociażby w niewielkim stopniu, ale jednak, swoim zachowaniem przyczynili się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Orzeczenie rozwodu z winy obu stron na pewno będzie korzystne dla tego małżonka, który choć podobnie jak druga strona przyczynił się do rozkładu pożycia, jednakże pozostaje w niedostatku i może po rozwodzie oczekiwać alimentów od współmałżonka. W przypadku chęci rozwiedzenia się, zalecamy jednak zwrócenie się do profesjonalnego, doświadczonego w sprawach rozwodowych pełnomocnika, który udzieli fachowej porady prawnej i pomoże przeprowadzić przez cały proces rozwodowy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresują Cię także…

Artykuły i poradniki, które pomogą Państwu zrozumieć proces prawny oraz mogą służyć jako przewodnik przez trudne chwile związane z rozstaniem. 

NEWS